رزرو سند (79/20): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.20 - انجمن حسابداري ايران