رزرو سند (79/19): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.19 - انجمن حسابداري ايران