رزرو سند (79/18): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.18 - انجمن حسابداري ايران