رزرو سند (79/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.16 - انجمن حسابداري ايران