رزرو سند (79/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.15 - انجمن حسابداري ايران