رزرو سند (79/14): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.14 - انجمن حسابداري ايران