رزرو سند (79/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.12 - انجمن حسابداري ايران