رزرو سند (79/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.11 - انجمن حسابداري ايران