رزرو سند (79/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.10 - انجمن حسابداري ايران