رزرو سند (79/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.9 - انجمن حسابداري ايران