رزرو سند (79/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.8 - انجمن حسابداري ايران