رزرو سند (79/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.7 - انجمن حسابداري ايران