رزرو سند (79/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.6 - انجمن حسابداري ايران