رزرو سند (79/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.5 - انجمن حسابداري ايران