رزرو سند (79/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.4 - انجمن حسابداري ايران