رزرو سند (79/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.2 - انجمن حسابداري ايران