رزرو سند (79/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.1 - انجمن حسابداري ايران