رزرو سند (77/20): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.20 - انجمن حسابداري ايران