رزرو سند (77/18): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.18 - انجمن حسابداري ايران