رزرو سند (77/17): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.17 - انجمن حسابداري ايران