رزرو سند (77/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.16 - انجمن حسابداري ايران