رزرو سند (77/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.15 - انجمن حسابداري ايران