رزرو سند (77/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.13 - انجمن حسابداري ايران