رزرو سند (77/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.12 - انجمن حسابداري ايران