رزرو سند (77/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.11 - انجمن حسابداري ايران