رزرو سند (77/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.10 - انجمن حسابداري ايران