رزرو سند (77/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.9 - انجمن حسابداري ايران