رزرو سند (77/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.8 - انجمن حسابداري ايران