رزرو سند (77/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.7 - انجمن حسابداري ايران