رزرو سند (77/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.6 - انجمن حسابداري ايران