رزرو سند (77/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.5 - انجمن حسابداري ايران