رزرو سند (77/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.3 - انجمن حسابداري ايران