رزرو سند (77/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.2 - انجمن حسابداري ايران