رزرو سند (77/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.1 - انجمن حسابداري ايران