رزرو سند (556/2): بازار يابي و مديريت بازار- ج.2 - حسن الوداري