رزرو سند (556/1): بازار يابي و مديريت بازار- ج.1 - حسن الوداري