رزرو سند (542): راهنماي علمي مديريت دانش براي مالكان و مديران بنگاه هاي كوچك و متوسط - علي حسين كشاورزي