رزرو سند (540): سرمايه فكري مديرييت توسعه مدل هاي سنجش - جليل خاوند كار احسان خانود كار افشين متقي