رزرو سند (532): انديشه هاي مديريت - پرمود باترا ويجي باترا