رزرو سند (529): مسئوليت اجتماعي سازمان ها - پژوهشكده تحقيقات استراتژيك