رزرو سند (512/2): رازهاي اتاق هيئت مديره حاكميت شركتي براي زندگي بهتر- ج.2 - ايلماز آرگودون