رزرو سند (51/12): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.12 - محمد كريم فضلي