رزرو سند (512/1): رازهاي اتاق هيئت مديره حاكميت شركتي براي زندگي بهتر- ج.1 - ايلماز آرگودون