رزرو سند (51/11): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.11 - محمد كريم فضلي