رزرو سند (51/10): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.10 - محمد كريم فضلي