رزرو سند (51/8): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.8 - محمد كريم فضلي