رزرو سند (51/7): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.7 - محمد كريم فضلي