رزرو سند (51/6): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.6 - محمد كريم فضلي