رزرو سند (51/5): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.5 - محمد كريم فضلي