رزرو سند (51/2): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.2 - محمد كريم فضلي